Tilon
 
 
 

Tarievenlijst Tandheelkunde

01 Consultatie en diagnostiek
Code M/t* Prestaties Tarief
C11
Periodieke controle
De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:
- het meten en vastleggen van de DPSI-score;
- het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag
en/of preventieve maatregelen;
- het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine
verrichting(en);
- het verwijzen naar een andere zorgverlener
C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten
orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de tariefbeschikking
Orthodontie in rekening te worden gebracht.

Ook te berekenen bij intakeconsult van asielzoekers (uitsluitend voor ZRAverzekerden
in de Centrale Opvang).
€ 20,52
C13
Probleemgericht consult
De verrichtingen in dit hoofdstuk (C11 en C13) zijn inclusief:
- het meten en vastleggen van de DPSI-score;
- het geven van voorlichting, aanwijzingen en adviezen over preventief gedrag
en/of preventieve maatregelen;
- het uitvoeren van binnen de verrichtingenlijst niet anders te declareren kleine
verrichting(en);
- het verwijzen naar een andere zorgverlener
C11 en C13 kunnen niet in rekening worden gebracht in het kader van consulten
orthodontie. Hiervoor dienen de prestaties en tarieven uit de tariefbeschikking
Orthodontie in rekening te worden gebracht.

Uitsluitend te berekenen, indien: het consult plaatsvindt op initiatief van
de patiënt naar aanleiding van een klacht; en niet zijnde een periodiek
preventief onderzoek; en in dezelfde zitting geen andere declarabele
verrichting plaatsvindt (met uitzondering van röntgenonderzoek en/ of
anesthesie). Niet in combinatie met C11 in rekening te brengen.
€ 20,52
C22
Schriftelijke medische anamnese
Uitsluitend te berekenen, indien anamnese vereist is na het stellen van
de routinevragen betreffende de gezondheidstoestand van de patiënt.
Inclusief bespreking met de patiënt en zonodig overleg met
zorgaanbieder zijnde huisarts of specialist.
€ 20,52
C28
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
Niet te berekenen in combinatie met C11 of C13 in dezelfde zitting. Voor
second opinion in het kader van orthodontie geldt een afwijkende
tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).
€ 97,18
C29* *
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
Studiemodellen. Afdruk van boven- en onderkaak.
De materiaal en/ of techniekkosten dienen separaat in rekening te
worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 27,00
C65
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak
Per zitting in rekening te brengen.
€ 53,99
C70
Keuringsrapport met bitewings
(geen formele NZa code)
C75
Keuringsrapport zonder bitewingfoto's


(geen formele NZa code)
C76
Afgifte gezondheidsverklaring
(geen formele NZa code)
C80
Mondzorg aan huis
Exclusief vervoer.
€ 16,20
C85
Weekendbehandeling
Van zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur. Niet in rekening te
brengen bij reguliere (niet-incidentele) praktijkwerktijden. Tevens
bedoeld voor algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de
zin van de Algemene Termijnenwet. Kan ook in combinatie met C86 of
C87 worden gedeclareerd.
€ 20,52
C86
Avondbehandeling
Tussen 18.00 - 24.00 uur. Niet in rekening te brengen bij reguliere (niet
incidentele) praktijkwerktijden. Kan ook in combinatie met C85 worden
gedeclareerd.
€ 20,52
C87
Nachtbehandeling
Tussen 24.00 - 07.00 uur. Kan ook in combinatie met C85 worden
gedeclareerd.
€ 20,52
C90
Niet nagekomen afspraak
Indien afspraak niet 24uur voor aanvang is geannuleerd. € 10,- per 10 min.
Iedere annulering wordt door ons naar redelijkheid beoordeeld.
02 Maken en/of beoordelen foto's
Code M/t* Prestaties Tarief
X10
Kleine röntgenfoto
Per opname. Voor de intra-orale foto in het kader van Orthodontie geldt
een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking Orthodontie).
€ 15,12
X21
Kaakoverzichtsfoto
Niet voor implantologie in de edentate kaak (zie hiervoor X22).
€ 64,79
X22
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
€ 64,79
X24
Schedelfoto
€ 29,15
X26
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt.
€ 53,99
03 Preventieve mondzorg
Code M/t* Prestaties Tarief
M01
Preventieve voorlichting en/of instructie
Tarief per 5 minuten
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de
desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de
plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van
voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het
geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve
gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de
werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5
minuten gedeclareerd.
€ 12,10
M02
Consult voor evaluatie van preventie
Tarief per 5 minuten
De prestatie omvat het (weer) kleuren van plaque, het (weer) vastleggen
van de plaquescore en het bijsturen van de (begeleiders van) de patiënt
in eerdere instructies. Deze prestatie mag alleen worden gedeclareerd in
een zitting volgend op de prestatie ‘preventieve voorlichting en/of
instructie’ van minimaal 20 minuten (M01). De prestatie wordt
uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze
prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.
€ 12,10
M03
Gebitsreiniging
Tarief per 5 minuten
Het verwijderen van plaque, tandsteen en/of polijsten van tanden,
kiezen, implantaten of prothese. De prestatie wordt uitsluitend naar
evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in
tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd.
€ 12,10
M05
Beslijpen en/of fluorideren melkelement
Het beslijpen of toegankelijk maken (slicen) van het gaatje in een
element (caviteit), het behandelen van het carieuze dentine (tandbeen)
met cariësconserverende middelen en/ of het aanbrengen van een
beschermlaag, het fluorideren van het melkelement en het vastleggen en
monitoren van de cariëslaesie. Deze prestatie is bedoeld als preventieve
maatregel, ter voorkoming van verdere voortschrijding van het carieuze
proces (gaatje). Deze prestatie is inclusief de communicatie met
of voorlichting van de ouders.
€ 24,30
M10
Fluoride applicatie, methode II
De onder- en bovenkaak worden afzonderlijk behandeld (indien slechts
één kaak: helft van het tarief).
Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie
met chloorhexidine.
€ 27,00
M20
Fluoride applicatie, methode II
Onder- en bovenkaak worden gelijktijdig behandeld
Inclusief voorafgaande mondreiniging. Tevens bedoeld voor applicatie
met chloorhexidine.
€ 27,00
M32
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
Het nemen van een eenvoudig plaquemonster en het interpreteren van
de bacteriologische gegevens.
De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden
gebracht.
€ 16,20
M61* *
Mondbeschermer
Afdrukken en plaatsing. Inclusief een eventueel benodigde afdruk van de
onderkaak t.b.v. occlusiefixatie. Voor de mondbeschermer in het kader
van orthodontie geldt een afwijkende tariefcode (zie tariefbeschikking
Orthodontie).
De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te
worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 24,30
08 Kaakgewrichtsbehandelingen
Code M/t* Prestaties Tarief
G01
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
Naar aanleiding van een klacht, suspect voor craniomandibulaire
dysfunctie.
€ 134,98
G02
Spieractiviteitsmeting en registratie
Meting en registratie van spieractiviteit.
€ 86,38
G03
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling
Uitsluitend in rekening te brengen indien voorafgaand een uitgebreid
functie-onderzoek heeft plaatsgevonden.

€ 59,39
G10
Eenvoudige beetregistratie volgens middelwaarde vóór of ná enigerlei preparatie
Extra-oraal, quick mount. Hieronder wordt verstaan: het overbrengen
van de positie van de bovenkaak in de schedel ten opzichte van de
arbitraire intercondylaire as naar een middelwaarde articulator met
behulp van face- of earbow, exclusief modellen.
€ 80,99
G11
Scharnierasbepaling
Met behulp van hinge-axis locator en bepalen derde referentiepunt.
€ 80,99
G12
Centrale relatiebepaling
Het ondermodel tegenover het bovenmodel ingipsen met behulp van drie
wasbeten. Hierbij wordt uitgegaan van splitcast in het bovenmodel.
€ 75,59
G13
Protrale/laterale bepalingen
Lateraal links en rechts en protraal, waarna de condylushelling en de
Bennethoek worden ingesteld.

€ 53,99
G14
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
Bijvoorbeeld Stuartregistratie, Denar.
€ 485,91
G15
Voor het behouden van beethoogte
Bijvoorbeeld door kunsthars of stents mal of het laten staan van
occlusiedeel op element en antagonist.
€ 27,00
G16
Therapeutische positiebepaling
Opnieuw bepalen van de therapeutische positie van de onderkaak ten
opzichte van de bovenkaak door middel van een wasbeet en opnieuw
ingipsen.
€ 27,00
G20
Beetregistratie intra-oraal
Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.
€ 53,99
G33* *
Aanbrengen front/hoektandgeleiding

Bijvoorbeeld door middel van palatinale schildjes, per element.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 53,99
G61
Instructie spieroefeningen
Bewegingstherapie voor de kauwspieren.
€ 53,99
G62* *
Occlusale spalk
Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 145,77
G63* *
Repositiespalk
Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 215,96
G64
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
Consult na plaatsen van spalk, inclusief kleine correcties.
€ 27,00
G65* *
Indirect planmatig inslijpen
Afdrukken, registratie, model-analyse, opstellen inslijpplan en inslijpen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 296,95
G66
Biofeedbacktherapie
Per zitting.
€ 48,59
G67
Behandeling triggerpoint
Bijvoorbeeld injectietechniek, inclusief onderzoek.

€ 59,39
G69* *
Opbeetplaat
Afdrukken, registratie, plaatsen en instructie.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 59,39
G71* *
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 269,95
G72
Controlebezoek MRA€ 27,00
G73* *
Reparatie MRA met afdruk

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 43,19
07 Kronen en bruggen
Code M/t* Prestaties Tarief
R08* *
Eenvlaks composiet inlay
Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde
zitting, inclusief etsen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 64,79
R09* *
Tweevlaks composiet inlay
Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde
zitting, inclusief etsen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 124,18
R10* *
Drievlaks composiet inlay
Vervaardiging, napolymerisatie buiten de mond en plaatsing in dezelfde
zitting, inclusief etsen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 161,97
R11* *
Eenvlaksinlay
Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief
noodvoorziening.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten

€ 97,18
R12* *
Tweevlaksinlay
Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief
noodvoorziening.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 151,17
R13* *
Drievlaksinlay
Van gegoten metaal, kunststof of (glas-) keramiek, inclusief
noodvoorziening.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 215,96
R14
Toeslag voor aangegoten pin, per pin
Bijvoorbeeld pinledge-, pinlay preparatie.
€ 27,00
R24* *
Kroon van plastisch materiaal
Het prepareren voor het plaatsen van een kroon die het element geheel
of gedeeltelijk bedekt (respectievelijk een totale omslijping en een
omslijping van tenminste drie vlakken) en het plaatsen van de kroon. Tot
deze prestatie behoort het beslijpen, het afdrukken en maken van een
standaard beetregistratie, het bepalen van de kleur, het passen en
plaatsen van zowel de noodvoorziening als de kroon en de benodigde
tandvleescorrecties. De kroon is van metaal, keramiek of een combinatie
daarvan. Deze prestatie dient ook in rekening te worden gebracht indien
de kroon als brugpijler wordt gebruikt.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten

€ 237,56
R28* *
Endokroon, indirect vervaardigd
Inclusief preparatie, afdruk en plaatsing, inclusief noodvoorziening.
€ 64,79
R29
Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorzieningBedoeld als definitief geplaatste confectiekroon.
€ 53,99
R31
Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal
Opbouw plastisch materiaal. Voor voor parapulpaire stift of stift in
wortelkanaal, zie V70, V80 en V85.
€ 32,39
R32* *
Gegoten opbouw, indirecte methode
Inclusief noodvoorziening.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 53,99
R33* *
Gegoten opbouw, directe methode
Inclusief noodvoorziening.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 107,98
R40* *
Eerste brugtussendeel
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 161,97
R45* *
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 80,99
R46* *
Brugverankering, per anker
Intracoronaire brugverankering: bijvoorbeeld volgens UDA-systeem.
Voor dummy zie respectievelijk R40 en R45.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 53,99
R49
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen


€ 134,98
R50* *
Metalen fixatiekap met afdruk


Ongeacht het aantal kappen per brug.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 27,00
R55* *
Gipsslot met extra afdruk
Niet in combinatie met R50.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 27,00
R60* *
Plakbrug zonder preparatie
Eén dummy met bevestiging aan één of twee elementen. Pontic met of
zonder metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door
middel van composiet/etstechniek, inclusief etsen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 107,98
R61* *
Plakbrug met preparatie
Eén dummy met bevestiging aan twee elementen. Pontic met of zonder
metalen retentierooster, aan pijlerelementen bevestigd door middel van
composiet/etstechniek, inclusief etsen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 161,97
R65
Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel


€ 37,79
R66
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 21,60
R70
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
Toeslag in rekening te brengen bovenop kroontarief.
€ 59,39
R71* *
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 59,39
R72
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal


€ 32,39
R73
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje


€ 21,60
R74
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties


€ 21,60
R75
Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 53,99
R76
Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon


€ 27,00
R77
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element


€ 27,00
R78* *
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
Voor directe labiale veneering, zie V15.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 64,79
R79* *
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
Inclusief noodvoorziening.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 107,98
R80* *
Temporaire, eerste voorziening
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 27,00
R85* *
Temporaire, volgende voorziening


€ 10,80
R90* *
Gedeeltelijk voltooid werk
Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden
verkeren.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
06 Wortelkanaalbehandelingen
Code M/t* Prestaties Tarief
E01
Wortelkanaalbehandeling consult
Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score
en bespreken endondontisch behandelplan.
€ 20,52
E02
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult


Onderzoek naar de oorzaak van de klacht, vaststellen van de DETI-score,
invullen Classificatie Endodontische Behandeling, bespreken
endodontisch behandelplan, beslissen over verwijzing en eventueel
opstellen verwijsbrief. Alleen in rekening te brengen bij DETI-B. Niet in
combinatie met code E77 en E78 in rekening te brengen.
€ 37,79
E03
Consult na tandheelkundig ongeval
Consult na tandheelkundig ongeval
Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie
met E01 en E02 in rekening te brengen.Uitgebreid consult volgens Richtlijn Dentaal Trauma, niet in combinatie
met E01 en E02 in rekening te brengen.
€ 29,69
E04
Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten
Bij eenmalig gebruik per behandeling te berekenen. Alleen in combinatie
met de codes E13, E14, E16, E17 en E61 in rekening te brengen.
€ 45,50
E13
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer),
lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een
kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een
wortelkanaalcement.
€ 97,18
E14
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer),
lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een
kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een
wortelkanaalcement.
€ 140,37
E16
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer),
lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een
kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een
wortelkanaalcement.
€ 183,57
E17
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer),
lengte bepalen, vormgeven, irrigeren, en aanbrengen van een
kanaalvulling van gutta-percha in combinatie met een
wortelkanaalcement.
€ 226,76
E19
Insluiten calciumhydroxide per element per zitting
Indien de behandeling niet in één zitting wordt voltooid mag E19 in
rekening worden gebracht. Dit omvat tevens het weer verwijderen van
calciumhydroxide en het controleren van de preparatielengtes en
referentiepunten in de volgende zitting. Inclusief aanbrengen en/of
verwijderen tijdelijke restauratie. Niet te declareren in combinatie met de
codes E61, E62, E63, E77 en E78.
€ 16,20
E31
Snij-/ hoektand
Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk
maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van
ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen
zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het
gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).
€ 107,98
E32
Premolaar
Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk
maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van
ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen
zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het
gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).
€ 151,17
E33
Molaar


Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van een flap, het toegankelijk
maken van de wortelpunt d.m.v. een osteo-ectomie, het verwijderen van
ontstekingsweefsel en het aanbrengen van hechtingen. De verrichtingen
zijn exclusief het gebruik van de operatiemicroscoop (E86) en het
gebruiksklaar maken van de praktijkruimte (E87).
€ 194,37
E34* *
Aanbrengen retrograde vulling
Het aanbrengen van een retrograde restauratie van een lekvrij materiaal,
per kanaal.
De materiaal- en/ of techniekkosten (specifiek materiaal zoals MTA)
dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 21,60
E36* *
Het trekken van een element met re-implantatie
Exclusief het eventueel sluiten van de perforatie of het aanbrengen van
een retrograde afsluiting en exclusief het aanbrengen van een spalk.
De materiaal- en/ of techniekkosten (specifiek materiaal zoals MTA)
dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 75,59
E37
Kijkoperatie
Diagnostische flap: kijkoperatie ter inspectie van wortelfracturen,
perforaties etc.
€ 64,79
E40
Directe pulpa-overkapping
Alleen geïndiceerd bij trauma-elementen met een pulpa-expositie in nietgeïnfecteerd
dentine waarbij op de dag van het trauma een hermetisch
afsluitende restauratie kan worden aangebracht.
€ 27,00
E42
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
Repositie geluxeerd element: het manueel of met behulp van
extractietang reponeren van een geluxeerd element.
€ 10,80
E43* *
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
Het aanbrengen van een fixatiespalk van draad en/of composiet
(inclusief etsen), per verbinding.
De materiaal- en/ of techniekkosten van de (draad)spalk dienen
afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 21,60
E44
Verwijdering spalk
Hieronder wordt verstaan het verwijderen van de spalk, wegslijpen
composiet en het polijsten van de elementen.
€ 5,40
E45
Aanbrengen rubberdam
Inclusief het aanbrengen van een extra barrière in het geval dat er
onvoldoende isolatie verkregen kan worden met rubberdam alleen.
€ 10,80
E51
Verwijderen van kroon of brug
Het verwijderen van een kroon of brug voorafgaande aan het uitvoeren
van een wortelkanaalbehandeling met als doel het behoud van de
bestaande kroon of brug. Hieronder valt niet het doorslijpen van de
kroon of brug. Per element in rekening te brengen.
€ 32,39
E52
Moeilijke wortelkanaalopening
Toeslag die in rekening mag worden gebracht bij een moeilijke
wortelkanaalopening veroorzaakt door aanwezigheid van:
- gegoten, goudporseleinen of keramische vulling
- gegoten stiftopbouw
- composietopbouw in de tandholte (pulpakamer)
- extreme inclinatie (>30°)
- zeer beperkte mondopening (<30 mm)
€ 27,00
E53
Verwijderen van wortelstift
Het verwijderen van een wortelstift van metaal, koolstofvezel, glasvezel
of keramiek die in het kanaal is gecementeerd met een definitief
bevestigingscement. Per kanaal.
€ 37,79
E54
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
Revisie van een in een eerder stadium voltooide
wortelkanaalbehandeling. Per kanaal.
€ 27,00
E55
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
In rekening te brengen bij kanalen die niet zichtbaar zijn op röntgenfoto
en onmogelijk om in eerste instantie met een vijl # 10 te penetreren. Per
kanaal.
€ 27,00
E56
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
Behandeling afgebroken door vorige of verwijzende zorgaanbieder in
verband met gecalcificeerde kanalen, ledges, afgebroken instrumenten,
apicale transportatie, perforatie, etc. Per kanaal in rekening te brengen.
€ 37,79
E57
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
Van toepassing bij:
- C- of S- vorm
- Dens in dente
- Dilaceratie
- Interne resorptie met perforatie
- Taurodontie
Per element.
€ 27,00
E60
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
Totale of partiële pulpotomie: het verwijderen van het beschadigde en
geïnfecteerde tandweefsel, het controleren van de bloeding en het
aanbrengen van een hermetisch afsluitend restauratiemateriaal.
€ 43,19
E61
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
Hieronder wordt verstaan: het openen van de tandholte (pulpakamer),
lengte bepalen, vormgeven, irrigeren en het aanbrengen van
calciumhydroxide.
€ 75,59
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een
apicale barrière, irrigeren en het verversen van calciumhydroxide.
€ 48,59
E62
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
Het opnieuw openen van de tandholte (pulpakamer), controleren van een
apicale barrière, irrigeren en het verversen van calciumhydroxide.
€ 48,59
E63* *
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)
Het aanbrengen van een apicale barrière met behulp van MTA, inclusief
extraradiculaire matrijs van bijv. calciumsulfaat.
De kosten voor MTA dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten

€ 40,49
E64
Afsluiting van open wortelpunt
Obturatie van element met apexficatie: door het vullen met gutta-percha
en cement.
€ 43,19
E66
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
Per melkelement met bijvoorbeeld calciumhydroxide.
€ 43,19
E77
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

Alleen in rekening te brengen n spoedeisende gevallen tijdens
waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer),
extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en
het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).
€ 53,99
E78
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
Alleen in rekening te brengen in spoedeisende gevallen tijdens
waarneming. Hieronder wordt verstaan: openen tandholte (pulpakamer),
extirpatie, toegankelijk maken van kanalen voor irrigatie, irrigeren en
het insluiten van calciumhydroxide (inclusief tijdelijke afsluiting).
€ 27,00
E85
Elektronische lengtebepaling
Per element in rekening te brengen.
€ 13,50
E86
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
Per zitting.
€ 72,89
E87
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
Het voor chirurgische behandeling van het wortelkanaal gereed maken
van de praktijkruimte in verband met de vereiste steriliteit. Uitsluitend in
rekening te brengen indien bijzondere en specifieke maatregelen worden
toegepast zoals het geheel afdekken van de patiënt of speciale kleding
voor de operateur en assistente.
€ 53,99
E90
Inwendig bleken, eerste zitting
Dit omvat: het verwijderen van vulmateriaal uit de tandholte
(pulpakamer) en het coronale deel van het wortelkanaal, het aanbrengen
een lekvrije onderlaag en het insluiten van bleekmateriaal. Per element
in rekening te brengen.
€ 43,19
E95
Inwendig bleken, elke volgende zitting


€ 16,20
E97* *
Uitwendig bleken per kaak
Dit omvat: afdrukken, plaatsen bleekhoes en gebruiksinstructie.
Ongeacht het aantal elementen per kaak. Materialen voor thuisbleken,
verkregen van de zorgaanbieder, kunnen tegen kostprijs apart in
rekening gebracht worden met prestatie E98.
De materiaal- en/ of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te
worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 67,49
E98
Materialen voor thuisbleken
Tegen kostprijs in rekening te brengen (in combinatie met E97).
05 Vullingen
Code M/t* Prestaties Tarief
V11
Eénvlaksvulling
Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.
€ 21,60
V12
Tweevlaksvulling
Inclusief eventuele onderlaag en afwerking.
€ 35,09
V13
Drievlaksvulling
Hieronder valt ook de hoekopbouw (klasse IV) in front. Inclusief
eventuele onderlaag en afwerking.
€ 45,89
V14
Kroon van plastisch materiaal
Drie- of meervlaksvulling waarin ten minste twee knobbels c.q. beide
incisale hoeken zijn opgenomen, met anatomische vormgeving. Inclusief
eventuele onderlaag.
€ 64,79
V20
Etsen ten behoeve van composietvulling
Aanbrengen van een glazuur- en/of dentine bonding agent, inclusief het
polijsten van de composietvulling.
€ 10,80
V21
Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling
Verwijdering smeerlaag, applicatie van bijvoorbeeld: carboxylaat;
glasionomeercement; etsen, aanbrengen van bonding agent ten behoeve
van composietvulling, inclusief het polijsten van de vulling (niet in
combinatie met V20 in rekening te brengen).
€ 21,60
V30
Sealen eerste element
Inclusief etsen.
€ 24,30
V35
Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting
In dezelfde zitting. Inclusief etsen.
€ 13,50
V40
Het polijsten van amalgaamvullingen bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament
Per element. Polijsten van amalgaam vullingen slechts in rekening te
brengen bij nog niet eerder gepolijste vullingen.

€ 5,40
V50
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
Ongeacht het aantal elementen per aangebrachte cofferdam (lapje).
€ 10,80
V60
Indirecte pulpa-overkapping
Indirecte pulpa-overkapping: Hieronder wordt verstaan: het excaveren
van cariës profunda en het aanbrengen van een cementbodem, al dan
niet onder insluiting van vitaliteitsconserverende middelen.
€ 16,20
V70* *
Parapulpaire stift
Tarief ook van toepassing bij parodontale regeneratietechnieken.
Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 10,80
V80* *
Wortelkanaalstift
Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 18,90
V85* *
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
Stiften kunnen tegen kostprijs apart in rekening worden gebracht.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 8,10
04 Verdoving
Code M/t* Prestaties Tarief
A10
Geleidings- en/of infiltratie verdoving
Niet in rekening te brengen bij chirurgische verrichtingen (Hoofdstuk X,
H-codes).
€ 13,50
A15
Oppervlakte verdoving
Alleen in rekening te brengen indien niet gevolgd door A10.
€ 7,02
09 Chirurgische ingrepen (incl. anesthesie)
Code M/t* Prestaties Tarief
H11
Trekken tand of kies
Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.
€ 40,49
H16
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant
Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.
€ 30,23
H21
Kosten hechtmateriaal
Extra in rekening te brengen bij verrichtingen uit hoofdstuk H, met
uitzondering van de codes H11 en H16. Per H-code verrichting eenmaal
te berekenen. Niet van toepassing bij verrichtingen uit andere
hoofdstukken.
€ 5,76
H26
Hechten weke delen
Bijvoorbeeld liphechtingen inclusief wondtoilet.
€ 59,39
H35
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
Inclusief hechtingen en wondtoilet.
€ 64,79
H40
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
Correctie processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting, inclusief
hechtingen en wondtoilet.
€ 48,59
H41
Verwijderen van het tongriempje of lipbandje
Frenulum extirpatie. Inclusief hechtingen en wondtoilet.

€ 32,39
H42
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting€ 64,79
H43
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting
Het verrichten van een apexresectie na een endodontische behandeling;
maximaal 2 apices per element in rekening te brengen; inclusief
hechtingen en wondtoilet.
€ 86,38
H44
Primaire antrumsluiting
Het zodanig hechten dat de randen van het slijmvlies zonder spanning
aansluiten; inclusief hechtingen en wondtoilet.
€ 59,39
H50
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
Inclusief tijdelijke fixatie ongeacht de methodiek; inclusief hechtingen en
wondtoilet.
€ 53,99
H55
Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
Terugzetten/ terugplaatsen element exclusief pulpabehandeling, eerste
element.
€ 16,20
H59
Behandeling kaakbreuk, per kaak
Fractuur van processus alveolaris. Als zelfstandige verrichting; inclusief
hechtingen en wondtoilet.
€ 75,59
H60
Cyste-operatie, Marsupialisatie
Inclusief hechtingen en wondtoilet.
€ 75,59
H65
Cyste-operatie, Primaire sluiting
Inclusief hechtingen en wondtoilet.

€ 145,77
H70
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
Inclusief hechtingen en wondtoilet.
€ 75,59
H75
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
Inclusief hechtingen en wondtoilet.
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
€ 145,77
H80
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
Inclusief hechtingen en wondtoilet.
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
€ 102,58
H85
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
Inclusief hechtingen en wondtoilet.
Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen
€ 172,77
H90
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B.
Het voor chirurgie gereed maken van de praktijkruimte in verband met
de vereiste steriliteit. Uitsluitend in rekening te brengen indien
bijzondere maatregelen worden toegepast, vergelijkbaar met inrichting
operatiekamer.

€ 53,99
10 Kunstgebitten
Code M/t* Prestaties Tarief
P01* *
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 37,79
P02* *
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 80,99
P03* *
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 53,99
P04* *
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw


€ 80,99
P06
Tissue conditioning volledig kunstgebit
Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande
prothese.
€ 37,79
P07* *
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 16,20
P08* *
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 43,19
P1* *
Volledig kunstgebit bovenkaak
Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing
– inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
– inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat
worden vervangen;
– inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 161,97
P10* *
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee
maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen
ankers.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 80,99
P14
Individuele afdruk met randopbouw
Per werkstuk.
€ 59,39
P15* *
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee
maanden na plaatsing, inclusief relatiebepaling en eventuele gebogen
ankers.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 161,97
P16
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars


€ 59,39
P17
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
Bijvoorbeeld pijlpuntregistratie.
€ 53,99
P18
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
Inclusief eventueel inslijpen steun.
€ 16,20
P25* *
Volledig kunstgebit onderkaak
Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing
– inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
– inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat
worden vervangen;
– inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten

€ 215,96
P27
Reoccluderen
Inslijpen van de geperste prothese in articulator vóór plaatsing.
€ 53,99
P28
Naregistratie en remounten
Terugplaatsen van de prothese in de articulator ná plaatsing en na
nieuwe registratie met specifieke apparatuur (voor inslijpen na
remounten: zie P65).
€ 53,99
P29
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese
Inclusief afprepareren, vullen en polijsten.
€ 43,19
P30* *
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
Vanaf eerste consultatie tot en met plaatsing
– inclusief beetbepaling zonder specifieke apparatuur;
– inclusief per kaak waarbij niet meer dan 8 elementen immediaat
worden vervangen;
– inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 350,94
P31* *
Wortelkap met stift
Bij frame- of overkappingsprothese. Bijvoorbeeld Richmondkap.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 134,98
P32
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls
Bij frame- of overkappingsprothese. Matrix en patrix als één deel te
berekenen.
€ 80,99
P33
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
Bij frame- of overkappingsprothese. Extra boven kroontarief.
€ 53,99
P34* *
Frame kunstgebit, 1-4 elementen

Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee
maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele
afdruk en relatiebepaling.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 221,36
P35* *
Frame kunstgebit, 5-13 elementen


Vanaf eerste consultatie t/m plaatsing inclusief nazorg gedurende twee
maanden na plaatsing, inclusief ontwerp, steunen inslijpen, individuele
afdruk en relatiebepaling.


* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 302,35
P36
Individuele afdruk zonder randopbouw
Per werkstuk.
€ 27,00
P37
Frontopstelling in aparte zitting
Het individueel opstellen van de frontelementen als extra handeling,
voorafgaand aan volledige opstelling en passen in was.
€ 32,39
P38
Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur
Bijvoorbeeld met behulp van Timmerse schroef.
€ 59,39
P39
Toeslag voor bepaling neutrale zone
Bijvoorbeeld volgens methode van Beresin&Schiesser.
€ 80,99
P40
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element
- Exclusief extracties en opvullen;
- Inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing;
- Voor maximaal 8 elementen per kaak te declareren.
Voor een immediaatkunstgebit is het maximumtarief van de betreffende
prothese van toepassing (geldend vanaf eerste consultatie t/m plaatsing
inclusief nazorg gedurende twee maanden na plaatsing), verhoogd met
een toeslag per immediaat te vervangen element.
€ 13,50
P41
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
€ 27,00
P42
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
A-zone-bepaling en inkerving van gipsmodel, gevolgd door aanpassing
van individuele lepel met behulp van schellakrand.
€ 27,00
P43
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
Inclusief aanbrengen van lipvulling.

€ 32,39
P45* *
Noodkunstgebit

Boven- of onderprothese voor de tandeloze patiënt, bedoeld als tijdelijke
voorziening ter overbrugging van een langere periode voorafgaand aan
het plaatsen van een definitief kunstgebit.
Het maximumtarief van een noodprothese geldt voor een boven- of
onderprothese voor de edentate patiënt, bedoeld als tijdelijke
voorziening. Het maximumtarief is ook van toepassing voor een
immediaatprothese waarbij in een kaak meer dan 8 elementen
immediaat worden vervangen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 107,98
P51* *
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 37,79
P52* *
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten

€ 80,99
P53* *
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 53,99
P54* *
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 80,99
P56
Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit
Het aanbrengen van weekblijvende basismaterialen in bestaande
prothese.

€ 37,79
P57* *
Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 16,20
P58* *
Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 43,19
P60
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
Bijvoorbeeld controle beethoogte, occlusie/articulatieonderzoek.
Voor eenvoudige klachtenbehandeling: zie C13.
€ 32,39
P65
Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit€ 27,00
P70* *
Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke peilers zonder staafdemontage

Mits de peilers onderling zijn voorzien van een stegverbinding, ongeacht
het aantal peilers.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 151,17
P78* *
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 43,19
P79* *
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 43,19
11 Tandvleesbehandelingen
Code M/t* Prestaties Tarief
T11
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-negatief.
Ongeacht het aantal zittingen.
€ 143,07
T12
Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus
Toe te passen bij patiënten met gemodificeerde DPSI-score 3-positief of
score 4. Ongeacht het aantal zittingen.
€ 156,57
T21
Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element
Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing
voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte > 4
mm.
€ 29,15
T22
Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element
Uitsluitend te berekenen, indien volgend op T11 of T12. Van toepassing
voor behandeling van elementen met geregistreerde pocketdiepte > 4
mm.
€ 21,60
T31
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling


€ 83,69
T32
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
Toe te passen na initiële behandeling van patiënten met gemodificeerde
DPSI-score 3-negatief. Ongeacht het aantal zittingen.
€ 97,18
T33
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
Uitsluitend in combinatie met T31 en T32.
€ 43,19
T51
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandartsUitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.
€ 75,59
T52
Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.

€ 56,69
T53
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.
€ 109,06
T54
Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.
€ 82,07
T55
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.
€ 145,23
T56
Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist
Uitsluitend van toepassing na uitgevoerde initiële behandeling en
herbeoordeling. Eveneens van toepassing na evaluatie van uitgevoerde
parodontale chirurgie.
€ 109,06
T57
Toepassing lokaal medicament
Per zitting éénmaal te declareren, ongeacht het aantal elementen. Het
tarief is inclusief de materiaalkosten.
€ 80,99
T60
Evaluatie-onderzoek met pocketstatus
Toe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij
patiënten met DPSI-score 3-negatief, inclusief bespreking vervolgtraject.

€ 143,07
T61
Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatusToe te passen na uitgevoerde parodontale behandeling en nazorg bij
patiënten met DPSI-score 3-positief of score 4, inclusief bespreking
vervolgtraject.
€ 156,57
T70
Flapoperatie tussen 2 elementen
Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en
instructie-/-voorlichting mondhygiëne.
€ 175,47
T71
Flapoperatie per sextant (één zesde deel)
Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en
instructie-/-voorlichting mondhygiëne.

€ 269,95
T72
Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)
Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en instructie-/-
voorlichting mondhygiëne. Inclusief (eventueel) gelijktijdig uitgevoerde
vestibulumverdieping. Bij ontstoken pockets, na initiële parodontale
behandeling dieper dan 6 mm, in combinatie met één of meerdere
onderstaande complicerende factoren:
– aanhechtingsverlies van meer dan 4 mm;
– furcatie-aandoeningen;
– onregelmatig verloop van de botrand (angulaire defecten);
– bijzondere anatomische structuur van de gingiva;
– afwijkende tandstand.
€ 323,94
T74
Directe post-operatieve zorg, kort
Bedoeld voor eerste controlezitting, circa één week na de ingreep.
€ 53,99
T74
Directe post-operatieve zorg, uitgebreid
Per zitting in rekening te brengen.
€ 145,23
T75
Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus
Inclusief bespreking van vervolgtraject (voor daaropvolgende
parodontale nazorg zie T51 t/m T56).
€ 140,37
T76
Tuber- of retromolaarplastiek
In combinatie met T72 in hetzelfde sextant ( niet voor T81 situaties).
€ 67,49
T80
Tandvleestransplantaat
Gingivatransplantaat. Weefseltransplantaat van palatumgingiva
Inclusief voorbereiding praktijkruimte, anesthesie en
instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 116,08
T81
Tuber- of retromolaarplastiek
Als zelfstandige verrichting, niet in combinatie met flapoperatie.
Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en
instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 94,48
T82
Tandvleescorrectie per element
Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en
instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 51,29
T83
Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel)
Inclusief voorbereiding praktijkruimte, verdoving en
instructie/voorlichting mondhygiëne.
€ 134,98
T84* *
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)


Ongeacht het aantal elementen per sextant. Ook van toepassing bij
coronaire dan wel laterale verplaatsing van een mucogingivale lap.
Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 323,94
T85* *
Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element
Extra te berekenen naast het tarief van flapoperatie.
Exclusief de kosten van aangebrachte materialen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 107,98
T86
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal€ 175,47
T87
Kroonverlenging per element
Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling
voor latere restauratie.
€ 175,47
T88
Kroonverlenging per sextant
Flapoperatie inclusief correctie cervicale botniveau als voorbehandeling
voor latere restauratie.
€ 323,94
T89
Directe postoperatieve zorg, kort
Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel
wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie
mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en
eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren.
€ 53,99
T90
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

Controle wondgenezing, verwijderen van hechtingen en eventueel
wondverband, inclusief instructie mondhygiëne en instructie
mondhygiëne-vervangende maatregelen, het verwijderen van plaque en
eventuele aanslag en het zonodig plaatselijk desinfecteren. Per zitting in
rekening te brengen.
€ 145,23
T91
Pocketregistratie
Het exploratief sonderen van de pocketdiepte rondom alle aanwezige
tanden en kiezen en het noteren van de pockets dieper dan 4 mm.
Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder nnderdeel a en
bacteriologisch onderzoek.
€ 32,39
T92
Parodontiumregistratie
Pocketregistratie (zie T91) met tevens:
- meting van sondeerdiepte en/of aanhechtingsverlies en vastleggen
van gegevens;
- vastleggen bloedingsneiging na sonderen;
- vastleggen mobiliteit van tanden en kiezen;
- vastleggen van furcatiegegevens;
- bespreking met de patiënt.
Bedoeld voor parodontale chirurgie niet vallend onder onderdeel a en
bacteriologisch onderzoek.
€ 64,79
T93
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling


Het afnemen van een gelokaliseerde parostatus en het nemen van
minimaal 3 plaquemonsters, inclusief bespreking van de bacteriologische
gegevens met de patiënt. Niet in combinatie met M32 in rekening te
brengen.
De laboratoriumkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden
gebracht.
€ 37,79
T94
Behandeling tandvleesabces
Onderzoek, verdoving en rootplanen, inclusief instructie mondhygiëne en
mondhygiënevervangende maatregelen.
€ 72,89
T95* *
(Draad)Spalk
Te declareren per verbinding, inclusief etsen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 21,60
12 Implantaten
Code M/t* Prestaties Tarief
J01
Initieel onderzoek implantologie
Algemeen onderzoek, voorlichting en globale beoordeling of
implantologie is geïndiceerd.
€ 70,19
J02
Verlengd onderzoek implantologie

Specifiek vervolgonderzoek, inclusief opstellen en bespreken
behandelplan, inclusief aanvragen voorzieningen en overleg/rapportage
verwijzende zorgaanbieder. Kan slechts eenmaal in rekening worden
gebracht voor de betreffende implantaatbehandeling.
€ 107,98
J03* *
Proefopstelling
Ten behoeve van het plaatsen van implantaten.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 145,77
J05
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
Per implantaatbehandeling; mag naast J03 worden in rekening worden
gebracht.
€ 48,59
J06
Vrijleggen foramen mentale
Uitsluitend t.b.v. chirurgische correctie van de uittredeplaats van de
nervus mentalis, per kaakhelft. Uitsluitend in rekening te brengen in
combinatie met J20.
€ 32,39
J07
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
Kunnen tegen kostprijs, onder vermelding van het batchnummer, in
rekening worden gebracht. Alleen in combinatie met de codes J11, J20,
J27 in rekening te brengen.
€ 75,59
J08* *
Aanbrengen botvervangers in extractie wond.
Granulaat of ander allogeen materiaal, te plaatsen in extractie-alveole
om resorptie tegen te gaan.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 21,60
J09* *
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het
aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting
in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden
uitgevoerd.


* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 259,15
J10* *
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J09.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 161,97
J11
Prepareren donorplaats
Vrijleggen van bot ten behoeve van het verkrijgen van autoloog
bottransplantaat.
€ 145,77
J12* *
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
Aanbrengen van autoloog bot en/of botvervangend materiaal incl. het
aanbrengen van een membraan. Het betreft een zelfstandige verrichting
in een aparte zitting die niet in combinatie met J20 kan worden
uitgevoerd. Kan in combinatie met J09, J10 en/of J11 in rekening worden
gebracht.


* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 156,57
J13* *
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J12.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 75,59
J15* *
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J20. Niet in
combinatie met J12 of J13 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in
rekening te brengen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 91,78
J16*
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
Uitsluitend in rekening te brengen in combinatie met J22. Niet in
combinatie met J12 of J13 in rekening te brengen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 91,78
J17* *
Aanvullende ophoging bodem bijholte
Aanvullende sinusbodemelevatie. Per kaakhelft. Uitsluitend in
combinatie met J20, J21 en/of J22 in rekening te brengen. Niet in
combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in
rekening te brengen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 140,37
J18* *
Ophoging bodem bijholte orthograad


Sinusbodemelevatie orthograad. Aanbrengen van autoloog bot en/of
botvervangend materiaal door het implantatieboorgat. Alleen in
combinatie met J20, J21 en/of J22 in rekening te brengen. Niet in
combinatie met J09 en J10 t.b.v. dezelfde implantaatbehandeling in
rekening te brengen.
€ 64,79
J19
Toeslag esthetische zone
Uitsluitend t.b.v. optimale esthetiek bij implantaatgedragen kroon- en/of
brugwerk in het bovenfront. Per implantaat te berekenen.
€ 70,19
J20* *
Plaatsen eerste implantaat per kaak
Hieronder wordt verstaan:
- vrij prepareren, afschuiven mucoperiost inclusief eventuele correcties
processus alveolaris
- prepareren implantaatbed
- plaatsen implantaat
- controleren primaire stabiliteit
- plaatsen (healing)abutment
- terugleggen en aanpassen mucoperiost inclusief hechten.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 210,56
J21* *
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond
Door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te
brengen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 75,59
J22* *
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
Niet door dezelfde wond. Uitsluitend in combinatie met J20 in rekening te
brengen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 124,18
J23* *
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
Alleen te declareren bij twee fase techniek.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 80,99
J24* *
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
Door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 27,00
J25* *
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
Niet door dezelfde wond. Alleen te declareren bij twee fase techniek.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 48,59
J26
Moeizaam verwijderen implantaat
Als zelfstandige verrichting. Niet in rekening te brengen binnen twee
maanden na plaatsing implantaat op dezelfde locatie. Inclusief hechten
en wondtoilet.
€ 178,17
J30
Bindweefseltransplantaat, eerste
Bindweefseltransplantaat uit palatum.
€ 113,38
J31
Vervangen implantaat


Inclusief onderzoek, planning, operatie en nazorg. Niet in rekening te
brengen binnen twee maanden na plaatsing implantaat op dezelfde
locatie. Moeizaam verwijderen vorige implantaat niet inbegrepen.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 210,56
J31
Volgende bindweefseltransplantaat
Bindweefseltransplantaat uit palatum, gelijktijdig met plaatsen
implantaat of tijdens tweede fase, per implantaat.
€ 53,99
J32* *
Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef

Inclusief vervanging en herplaatsing met zonodig tappen schroefdraad.
Niet in rekening te brengen binnen twee maanden na plaatsing.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 124,18
J40* *
Twee magneten/drukknoppen
Inclusief het aanbrengen van abutments.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 167,37
J41* *
Elke volgende magneet, drukknop


In dezelfde constructie.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 37,79
J42* *
Staaf tussen twee implantaten
Tarief voor de gehele constructie, inclusief het aanbrengen van
abutments.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 221,36
J43* *
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
In dezelfde constructie.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 70,19
J44* *
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon


Bedoeld als opbouw t.b.v. kroon- en brugwerk.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 27,00
J50* *
Boven- en onder klikgebit
Vervaardiging van een prothese op een mesostructuur met gelijktijdige
vervaardiging van een niet implantaatgedragen prothese op de andere
kaak. Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een
vervangingsprothese.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 556,10
J51* *
Onder-klikgebit
Vervaardiging van uitsluitend een onderprothese op een mesostructuur.
Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een
vervangingsprothese.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 361,74
J52* *
Boven- klikgebit

Vervaardiging van uitsluitend een bovenprothese op een mesostructuur.
Dit tarief kan ook worden berekend in het geval van een
vervangingsprothese.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 361,74
J53* *
Omvorming klikgebit

Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op
drukknoppen/magneten. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief
mesostructuur.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 107,98
J54* *
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op
staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief
mesostructuur.
€ 140,37
J55* *
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
Omvorming van een bestaande prothese tot prothese op
staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief
mesostructuur.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 161,97
J56* *
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten


Omvorming van bestaande prothese tot prothese op
staafhulsconstructie. Bedoeld als definitieve voorziening. Exclusief
mesostructuur.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 188,97
J57
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in
rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.
€ 91,78
J59
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in
rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.
€ 145,77
J59
Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
Vervaardiging prothese op bestaande staafhulsconstructie. Uitsluitend in
rekening te brengen in combinatie met J50, J51 of J52.
€ 145,77
J60
Specifiek consult nazorg implantologie
Periodieke controle met specifieke implantaatgebonden verrichtingen.
Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als code verrichting
C11 en bij klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na
plaatsing van mesostructuur.
€ 59,39
J61
Uitgebreid consult nazorg implantologie
Periodieke controle met demontage van de mesostructuur.
Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als code verrichting
C11 en bij klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na
plaatsing van mesostructuur.
€ 97,18
J70* *
Opvullen zonder staafdemontage


Ongeacht het aantal implantaten per kaak.
Standaard consulten nazorg worden gedeclareerd als prestatie C11 en bij
klachten als C13. Niet te declareren binnen twee maanden na plaatsing
van de prothese.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 151,17
J71* *
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 188,97
J72* *
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 215,96
J73* *
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 242,96
J74* *
Reparatie zonder staafdemontage
Reparatie of vervanging van clips, magneten of drukknoppen ongeacht
het aantal implantaten. Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande
prothese.
€ 59,39
J75* *
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 113,38
J76* *
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 140,37
J77* *
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
Inclusief nazorg en aanpassing van de bestaande prothese.

* mag gedeclareerd worden in combinatie met techniekkosten
€ 167,37
J97
Overheadkosten implantaten
Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes J20 en J27.
€ 196,26
J98
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
Eenmalig per implantaatbehandeling per kaak te berekenen bij de codes
J09 en J12.
€ 111,07
13 Orthodontie
Code M/t* Prestaties Tarief
F121A
Eerste consult
Voor het tarief van het eerste consult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. In het tarief van het eerste consult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:

– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.
€ 20,52
F122A
Vervolgconsult
Voor het tarief van het vervolgconsult verricht de zorgaanbieder een eenvoudig diagnostisch onderzoek. Dit onderzoek strekt ertoe om tot een voorlopige diagnose te komen. Het eenvoudig diagnostisch onderzoek is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. In het tarief van het vervolgconsult is begrepen de vergoeding van al die preventieve en curatieve maatregelen die geen orthodontische apparatuur vereisen zoals:

– het inslijpen van één of meerdere elementen;
– het stellen van de indicatie tot extractie;
– het voorschrijven van oefeningen;
– het adviseren van ouders en verzorgers.

Het tarief voor een vervolgconsult kan niet in rekening worden gebracht voor een vervolgconsult binnen één maand na de datum waarop de patiënt zich voor het eerste consult bij de zorgaanbieder heeft vervoegd dan wel binnen één maand na de datum van een voorafgaand vervolgconsult dat in rekening is gebracht.
€ 20,52
F123A
Controlebezoek
Indien tijdens een aangevangen behandeling met apparatuur wordt besloten om deze enige tijd te onderbreken en de patiënt tijdens deze onderbreking geen apparatuur draagt, kan voor een controlebezoek deze code in rekening worden gebracht.
€ 12,53
F124A
Second opinion
Voor dit tarief verricht de zorgaanbieder een eenvoudig onderzoek bij de patiënt, niet leidend tot een behandelingsplan. Het tarief is exclusief röntgenonderzoek en het maken en beoordelen van gebitsmodellen. Verder is in dit tarief begrepen de mondelinge of (indien gewenst) schriftelijke rapportage aan de patiënt en/of diens tandarts, en/of de behandelend tandarts of tandartsspecialist. Het tarief kan uitsluitend in rekening worden gebracht, als de second opinion geschiedt op verzoek van de patiënt, en deze niet in behandeling is of komt bij desbetreffende zorgaanbieder. Het tarief is niet van toepassing voor intercollegiale consultatie.
€ 97,18
F125A
Maken gebitsmodellen
Uitgebreid onderzoek verricht de zorgaanbieder aan de hand van beoordeling van gebitsmodellen in die gevallen waarin een eenvoudig diagnostisch onderzoek niet tot een verantwoorde diagnose leidt. Bij reeds aangevangen behandelingen met apparatuur kan deze verrichting niet worden gedeclareerd (de vergoeding is begrepen in het behandelingsmaandtarief). Het vervaardigen van gebitsmodellen, zonder dat tevens beoordeling daarvan (onder prestatie F126) gedeclareerd wordt, is alleen in rekening te brengen indien dit geschiedt op verzoek van de adviserend tandarts of adviserend geneeskundige van ziektekostenverzekeraars dan wel een orgaan belast met (tucht)rechtspraak.
€ 26,97
F126A
Beoordelen gebitsmodellen
Onder beoordeling van gebitsmodellen wordt verstaan: het bestuderen van studiemodellen, inclusief beoordeling met vastlegging van de bevindingen en inclusief het opstellen van een behandelingsplan en de bespreking van het plan met de patiënt en/of diens ouders of verzorgers. Met andere woorden: bezoeken van de patiënt aan de zorgaanbieder die betrekking hebben op de beoordeling van gebitsmodellen kunnen niet naast de beoordeling van gebitsmodellen in rekening worden gebracht. Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan in rekening worden gebracht in die gevallen waarin nog geen behandeling met apparatuur heeft plaatsgevonden dan wel geen behandeling zal plaatsvinden. In het geval dat een zorgaanbieder een door een collega aangevangen behandeling voortzet (bijvoorbeeld als gevolg van verhuizing van de patiënt) en deze zorgaanbieder een nieuwe beoordeling van gebitsmodellen geïndiceerd acht, kan − in afwijking van het hiervoor gestelde en onder F125 − het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen eenmalig worden gedeclareerd naast het behandelingsmaandtarief.

Het tarief voor beoordeling van gebitsmodellen kan niet opnieuw worden gedeclareerd binnen een periode van twaalf maanden na een eerder gedeclareerde beoordeling van gebitsmodellen.
€ 55,36
F151A
Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)
Maken en beoordelen. Per foto.
€ 15,12
F151A
Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto


€ 16,87
F151A
Beoordeling laterale schedelröntgenfoto
Dit tarief kan naast F157 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
€ 47,09
F152A
Occlusale opbeet röntgenfoto
Maken en beoordelen. Per foto.
€ 15,12
F153A
Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm)
Maken en beoordelen. Per foto.
€ 13,17
F155A
Vervaardiging orthopantomogram


€ 26,93
F156A
Beoordeling orthopantomogram

Dit tarief kan naast F155 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
€ 15,79
F157A
Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto


€ 16,87
F159A
Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgen


€ 16,87
F160A
Beoordeling voor achterwaartse schedelröntgenfoto
Dit tarief kan naast F159 in rekening worden gebracht of indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
€ 47,09
F161A
Meerdimensionale kaakfoto
Het maken van een meerdimensionale kaakfoto (bijvoorbeeld met een CT-scanner). Deze foto dient uitsluitend te worden genomen indien het maken van een dergelijke opname een meerwaarde heeft ten opzichte van conventionele röntgendiagnostiek.
€ 129,58
F162A
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
Het beoordelen van de CT-scan en het bespreken met de patiënt. Dit tarief kan tevens separaat in rekening worden gebracht, indien het de beoordeling betreft van (een) door een derde vervaardigde röntgenfoto('s), bijvoorbeeld bij het overnemen van een behandeling, of bij het op verzoek van een patiënt (mede) beoordelen van een gestelde diagnose en/of van een behandelingsvoorstel.
€ 53,99
F411A* *
Plaatsen beugel categorie 1
Het plaatsen van een uitneembare beugel. Voorbeelden hiervan zijn een expansieplaat, een plaatje met protrusieveer, dan wel andere individueel gemaakte plaatapparatuur, zoals individueel gemaakte tonghekjes.

De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 103,43
F421A* *
Plaatsen beugel categorie 2
Het plaatsen van een eenvoudige beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei met bijvoorbeeld een headgear, palatinale bar of linguale boog. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 108,18
F431A* *
Plaatsen beugel categorie 3
Het plaatsen van een uitneembare beugel ter beïnvloeding van de kaakgroei. Een voorbeeld hiervan is een blokbeugel (activator). De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 124,75
F441A* *
Plaatsen beugel categorie 4
Het plaatsen van met banden vastzittende kaakcorrectie- apparatuur zoals bijvoorbeeld Herbst, MARA, RME. Deze beugels zijn bedoeld om de kaakgroei te beïnvloeden. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 132,90
F451A* *
Plaatsen beugel categorie 5
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor één tandboog. Het tarief is inclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van buccale/labiale brackets (“normale brackets”). Bij het gebruik van deze brackets mogen geen materiaal- en/ of techniekkosten in rekening worden gebracht. Als gebruik wordt gemaakt van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets dienen de materiaalen/ of techniekkosten afzonderlijk in rekening te worden gebracht.

Aangezien in het bedrag voor het plaatsen van beugel categorie 5 al een gemiddeld materiaal- en techniekbedrag is verdisconteerd, dienen alleen de meerkosten in rekening te worden gebracht. De meerkosten voor materiaal en techniek die nodig zijn voor het gebruik van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets starten boven een bedrag van € 87,50.

Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F481.
€ 377,69
F461A* *
Plaatsen beugel categorie 6
Het plaatsen van een vaste slotjesbeugel voor beide tandbogen. Het tarief is inclusief materiaal en techniekkosten voor het gebruik van buccale/ labiale brackets (“normale brackets”).

Bij het gebruik van deze brackets mogen geen materiaal- en/ of techniekkosten in rekening worden gebracht. Als gebruik wordt gemaakt van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets dienen de materiaalen/of techniekkosten afzonderlijk in rekening te worden gebracht. Aangezien in het bedrag voor het plaatsen van beugel categorie 6 al een gemiddeld materiaal- en techniekbedrag is verdisconteerd, dienen alleen de meerkosten in rekening te worden gebracht. De meerkosten voor materiaal en techniek die nodig zijn voor het gebruik van metalen zelfligerende of keramische brackets dan wel keramische zelfligerende brackets starten boven een bedrag van € 175,-. Voor het plaatsen van linguale apparatuur zie de code F491.
€ 512,24
F471A* *
Plaatsen beugel categorie 7
Het plaatsen van vacuümgevormde apparatuur verkregen door een digitale set-up. Deze apparatuur bestaat uit tenminste 8 vacuümgevormde correctiehoesjes. Een voorbeeld hiervan is Invisalign. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 496,38
F481A* *
Plaatsen beugel categorie 8
Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, voor één tandboog. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 332,24
F491A* *
Plaatsen beugel categorie 9
Het plaatsen van brackets aan de linguale en/of palatinale zijde van gebitselementen, in beide tandbogen. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 398,86
F492A
Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak
Deze prestatie betreft het verwijderen van beugels bestaande uit vaste apparatuur (categorie 5,6,8,9). Onder deze prestatie vallen de werkzaamheden om de beugel uit de mond te verwijderen en het indien nodig plaatsen van retentie-apparatuur (apparatuur waarmee het resultaat van de behandeling wordt vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand, bijvoorbeeld een spalkje).

Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht bij beugels die op of na 1 januari 2012 zijn geplaatst.
€ 86,15
F511A
Beugelconsult per maand categorie 1
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit categorie 1. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 26,18
F512A
Beugelconsult per maand categorie 2
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 2. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 26,18
F513A
Beugelconsult per maand categorie 3
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 3. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 26,18
F514A
Beugelconsult per maand categorie 4
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 4. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 26,18
F515A
Beugelconsult per maand categorie 5
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 5. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 29,92
F516A
Beugelconsult per maand categorie 6
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 6. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 37,41
F517A
Beugelconsult per maand categorie 7
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 7. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 37,41
F518A
Beugelconsult per maand categorie 8
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 8. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 44,89
F519A
Beugelconsult per maand categorie 9
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit de categorie 9. Deze prestatie mag voor het eerst in rekening worden gebracht in de maand volgend op de maand waarin de beugel is geplaatst. Ongeacht het aantal bezoeken per maand. De kalendermaanden waarin de patiënt zich niet bij de zorgaanbieder vervoegt, mogen niet worden gedeclareerd.
€ 56,11
F521A
Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (cat 1/9)
Het maandelijks behandelen van patiënten met beugels uit alle beugel categorieën. Deze prestatie dient in rekening te worden gebracht vanaf de 25e behandelingsmaand. Ongeacht het aantal bezoeken per maand.
€ 26,18
F531A
Nacontrole beugel categorie 1/4
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.
€ 26,18
F531A
Nacontrole beugel categorie 6,9
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.
€ 37,41
F532A
Nacontrole beugel categorie 5,7,8
Deze prestatie betreft het uitvoeren van controles na afloop van de actieve beugelbehandeling.
€ 29,92
F611A* *
Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur
Deze prestatie is van toepassing bij het door middel van elektronische apparatuur meten, monitoren en vastleggen van de therapietrouw bij de patiënt bij het dragen van uitneembare apparatuur en retentieapparatuur (inclusief uitlezen chip) en het op gezette tijden bespreken van de resultaten daarvan met patiënt en/of ouders. De prestatie ‘elektronische chip’ is eenmalig gedurende de gehele actieve behandelduur in rekening te brengen. Het tarief is niet van toepassing op vacuümgevormde apparatuur. De patiënt dient, voorafgaand aan de behandeling met een apparaat voorzien van elektronische chip, door de zorgaanbieder op de hoogte te zijn gesteld van de extra kosten die verbonden zijn aan deze behandelingen. De patiënt moet hier voorafgaand aan de behandeling mee ingestemd hebben. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 109,97
F612A
Plaatsen intermaxillaire correctieven
€ kostprijs

Deze prestatie mag in rekening worden gebracht bij het gebruik van intermaxillaire correctieveren, zoals JasperJumper of Forsus spring.
F716A* *
Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur
Het vervaardigen en plaatsen van een mondbeschermer, alsmede het geven van instructie omtrent het gebruik, tijdens behandeling met orthodontische apparatuur. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 24,30
F721A
Trekken tand of kies
Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.
€ 40,49
F722A
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant
Inclusief (eventueel) hechten, kosten hechtmateriaal en wondtoilet.
€ 30,23
F723A* *
Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)
Het plaatsen van een micro-implantaat, bedoeld als verankering bij een orthodontische behandeling, en het weer verwijderen van het microimplantaat. Deze prestatie mag per micro-implantaat in rekening worden gebracht. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 74,10
F724A
Preventieve voorlichting en/of instructie
Het geven van voorlichting of instructie, toegesneden op de desbetreffende patiënt. Voorbeelden hiervan zijn het kleuren van de plaque, het vastleggen van de plaquescore, het geven van voedingsadviezen, het afnemen van een voedingsanamnese en het geven van voorlichting over het afleren van (een) negatieve gewoonte(s). De prestatie wordt uitsluitend naar evenredigheid van de werkelijke behandeltijd voor deze prestatie in tijdseenheden van 5 minuten gedeclareerd. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht indien het consult waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden langer duurt dan 10 minuten. Preventieve consulten waarin aan de consument wordt geleerd om het gebit met beugel te onderhouden, mogen niet apart in rekening worden gebracht, indien deze korter duren dan 10 minuten; dergelijke situaties behoren tot de behandeling en tot de beugelconsulten.
€ 12,10
F811A* *
Reparatie of vervanging van beugel
Het repareren of vervangen van (onderdelen van) een beugel (zoals een zelfligerende bracket) na verlies of duidelijk onzorgvuldig gebruik van de beugel door de patiënt. Deze prestatie mag niet in rekening worden gebracht indien het reguliere reparaties of vervangingen betreft. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 26,00
F812A* *
Herstel of vervanging van retentie-apparatuur


Het repareren of vervangen van een retentiebeugel. Uitsluitend in rekening te brengen tenminste één jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is. Deze prestatie mag tevens in rekening worden gebracht indien een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die de actieve behandeling heeft gedaan, de retentie-apparatuur herstelt of vervangt (ook als dat in het eerste jaar nadat de actieve beugelbehandeling afgelopen is, plaatsvindt).

Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 34,26
F813A* *
Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak
Het plaatsen van een extra retentiebeugel voor extra houvast. Met retentie-apparatuur wordt het resultaat van de behandeling vastgehouden, zodat voorkomen wordt dat de tanden/kiezen weer teruggaan naar de oude stand. Deze prestatie mag alleen in rekening worden gebracht als de extra retentiebeugel in dezelfde kaak wordt geplaatst waarin ook de eerste retentievoorziening is geplaatst.

Deze prestatie mag uitsluitend in rekening worden gebracht bij het vervaardigen van extra retentie- apparatuur in dezelfde kaak en die gelijktijdig gebruikt wordt met de eerste retentie-apparatuur. Deze prestatie mag niet in combinatie met een beugelconsult dan wel nacontrole worden gedeclareerd. De materiaal- en/of techniekkosten dienen afzonderlijk in rekening te worden gebracht.
€ 34,26
* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.